Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimtelijke ontwikkeling

Door de nieuwe omgevingswet kunnen gemeenten meer dan voorheen keuzes voor ruimtelijke ontwikkeling integraal afwegen. Dat biedt kansen om samen te werken aan een betere ruimtelijke kwaliteit, voor huidige en toekomstige inwoners en over gemeentegrenzen heen. D66 wil dat inwoners en ondernemers meer ruimte krijgen om hun idee├źn in te brengen en te realiseren. De gemeente ziet integraal toe op de eenheid en kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit vraagt om een heldere omgevingsvisie en om samenwerking, want kwaliteit ontstaat door samenwerking.

D66 verwacht van ontwikkelaars dat zij zich inspannen om omwonenden en andere betrokkenen invloed te laten uitoefenen op hun plannen. Op die manier ontstaat er een gedragen voorstel. Dit betekent dat de gemeente duidelijke kwaliteitseisen, heldere kaders en een transparante aanpak moet ontwikkelen voor het inspraakproces. De gemeente toets vervolgens of aan de wettelijke eisen is voldaan en maakt een integrale waardenafweging waarbij ruimtelijke kwaliteit, algemene sociaaleconomische bijdrage aan de samenleving, duurzaamheid en klimaatproblematiek leidende kaders zijn. Bovendien wil D66 dat de gemeente aandacht heeft voor een sociaal veilig proces, dit betekent dat de gemeente bijdraagt aan oplossingen om onoorbare druk op inwoners door (primair) belanghebbenden tegen te gaan.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017