Steun ons en help Nederland vooruit

Dorp en Stad!

Wat moet er anders in uw dorp?

Fertel it ús!

Vanaf 1 januari 2018 is Leeuwarden namelijk geen echte stadsgemeente meer. Het bestaande beleid moet daar natuurlijk op worden aangepast! Dit is uw en onze kans plannen te verwezenlijken. Daarom horen we graag wat uw ideeën zijn.

De Gemeente Leeuwarden bestaat na de jaarwisseling uit de stad en 35 dorpen. De gemeente heeft dan Stiens, Grou, Goutum, Wergea, Jirnsum, Wurdum, Mantgum, Reduzum, Swichum, Britsum, Warten, Wytgaard, Weidum, Koarnjum, Easterlittens, Lekkum, Hijum, Hilaard, Jorwert, Alde Leie, Jelsum, Snakkerbuorren, Baard, Himpens-Tearns, Jellum, Bears, Feinsum, Húns, Idaerd, Friens, Warstiens, Miedum, Eagum en Leons binnen haar grenzen.

 

D66 hoort graag wat u voor kansen ziet voor uw dorp en omgeving. Mail naar: dorpen@d66leeuwarden.nl

Tegearre krije wy it klear!

 


Laatst gewijzigd op 15 januari 2021