Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 augustus 2021

Hoe gaan we in de toekomst om met onze omgeving ten zuiden van Leeuwarden?

Gisteravond stond het debat omtrent het ontwerp omgevingsplan Leeuwarden buitengebied zuid op het programma. Een hele mond vol! Het gaat er eigenlijk wat simpeler gezegd om hoe we als gemeente en overheid met onze omgeving willen omgaan in het gebied waar bijvoorbeeld de dorpen Warten, Wergea, Wirdum en Grou liggen. Moeten we meer ruimte geven aan natuur, woningbouw, de veenweide, of toch het voornamelijk agrarisch houden?

Onze fractie-assistent Douwe Bos voerde namens de fractie het woord voeren. Hierbij onze uitgebreide visie:

Voorzitter,

In het pre-omgevingsplan wordt een richtinggevend kader aangegeven met als doelen de vervulling van maatschappelijke behoeften en de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Initiatieven van bewoners worden hierin zoveel mogelijk toegestaan, rekening
houdend met de andere gebieden en de waarden van de terreinen die in de buurt liggen. We delen de daarbij geformuleerde ambities en uitgangspunten.

Toch willen we hierbij aandacht schenken aan een aantal uitgangspunten van dit plan. Om te beginnen de gebiedstypen. De indeling hiervan doet recht aan de verschillende eigenschappen van deze gebieden. Al eerder hebben we hierbij ook opmerkingen gemaakt met betrekking tot de mogelijke aanpassing van de grenzen van deze gebieden. We willen voorkomen dat deze gebiedsindeling zich gaat gedragen als een te knellend kader. Er is weliswaar aangegeven dat dit niet het geval zou zijn maar juist door het zo vaststellen van die
gebiedstypen blijft dit o.i toch niet ondenkbaar. We hebben te maken met een veelheid van ontwikkelingen waar we ons de
komende tijd toe zullen moeten verhouden.

Dorpen
Er bestaat bv de wens om uitbreiding van dorpen te kunnen realiseren en zeker in deze tijd zien we verschuivingen in de verhouding tussen wonen en werken. Ook ten aanzien van de ontwikkelingen in de agrarische gebieden. bv veranderende opvattingen over het gebruik van agrarisch gebied b.v. vanwege kwesties tav duurzaamheid of zelfs technologische ontwikkelingen. Maar ook de aansluiting bij de ontwikkeling waarbij de afstand tussen consument en producent kleiner wordt. Ontwikkelingen waar verder een omgevingsvisie
aandacht voor zal moeten komen (daarover zo meteen meer) Het veenweide gebied wordt met recht een eigen gebiedstype. Er zijn immers
vraagstukken die specifiek op dit gebiedstype betrekking hebben. Op basis van de reacties waar we afgelopen periode kennis van hebben kunnen nemen gaat het hier om mogelijk ingrijpende zaken. Wij willen onze ogen niet sluiten voor de bedrijven binnen dit gebied. Dit vraagt om zorgvuldigheid. Het vraagt ook hier om flexibel met grenzen om te kunnen gaan. En zeker ook om rekening te houden met hetgeen op provinciaal niveau aan de orde is. Maar zeker is hier een visie op langere termijn nodig die bijdraagt aan de perspectieven van de
bedrijven en recht doet aan het bijzondere aard van dit gebiedstype. Ten aanzien van het gebiedstype natuur lijkt de definitie hiervan thans
duidelijk. Desalniettemin hechten wij er aan dat ook natuur in de andere gebiedstypen aanwezig kan zijn, denk aan natuur-inclusieve vormen van landbouw of natuurgebieden binnen de bebouwde omgeving. De coronacrisis heeft het belang van natuur voor ons welzijn duidelijk gemaakt.

Participatie
We onderschrijven het belang van participatie en onderkennen daarbij ook dat er sprake kan zijn van scherpe tegenstellingen. Dat vraagt het een en ander van de wijze waarop we met participatie om zullen moeten gaan. Waar moet participatie aan voldoen, wanneer vinden we het geslaagd. In het plan wordt gewezen op de ervaringen met participatie in het kader van ‘Plan voor de zon’. We hebben tijdens de bezoeken aan de bedrijven kunnen ervaren dat de belangen/opvattingen behoorlijk ver uiteen kunnen liggen. We willen graag
zien dat hierbij goede kaders worden aangegeven van waaruit participatie vorm en inhoud kan krijgen.

Pilot en evaluatie
Voorzitter, het pro-omgevingsplan wordt beschreven als een pilot. Een eigenschap van een pilot is dat er met regelmaat wordt teruggekeken naar de mate waarin er daadwerkelijk resultaten zijn behaald. We zien dit graag verbonden aan het tot stand komen van de omgevingsvisie. We willen over de resultaten van de pilot als raad graag over geïnformeerd worden. Juist door zorg te dragen voor een zo groot mogelijke betrokkenheid van de bewoners, wordt bijgedragen aan het optimaal inrichten van de verschillende gebiedstypen en zorg gedragen voor een goede leefomgeving en uiteindelijk zo bij te dragen tot een nog aantrekkelijker gemeente om te wonen en te werken.