Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 juli 2021

Jaarstukken 2020: Hoe vindt D66 dat onze gemeente het gedaan heeft afgelopen jaar?

De fractie van D66 is verheugd dat de financiële positie van de gemeente op dit moment en de komende jaren goed is. De stand van de Algemene Reserve is ruim voldoende, en loopt zelfs op richting de 30 miljoen het komende jaar. Op het eerste gezicht alle reden tot optimisme, ware het niet dat het positieve resultaat van afgelopen jaar grotendeels het gevolg is van onderbesteding door de Corona pandemie. De afgelopen jaren was de financiële positie van de gemeente een stuk minder goed, mede door de onduidelijkheid over de rijksbijdrage voor de gedecentraliseerde zorg. Nu was het rijk ruimhartig met de compensatie van de gemeenten voor gederfde inkomsten en extra kosten die gemaakt werden ten gevolge van de pandemie. Maar wederom gaat het om incidentele middelen, terwijl de gemeente zo’n behoefte heeft aan structurele ruimte.

Toch moeten we de neiging om 15 miljoen uit te geven bedwingen wat D66 betreft. Er zijn nog zo veel onzekere factoren voor komend jaar. De meicirculaire is nog niet volledig verwerkt, we weten niet op hoeveel van de uitgestelde zorg alsnog een beroep gedaan zal worden en er is nog geen nieuw regeerakkoord. De staatssecretaris noemde de uitspraak van de arbitrage commissie inzake de kosten jeugdzorg een ‘dwingend advies’ in plaats van een gegeven. Onacceptabel wat ons betreft. Maar hoeveel zullen we nou uiteindelijk structureel krijgen voor de jeugdzorg van het rijk?

Voorzitter, in deze raad is het gebruikelijk om niet alleen terug te kijken op afgelopen jaar bij de behandeling van de jaarstukken maar ook om vooruit te kijken richting de begrotingsbehandeling in het najaar. Zoals eerder gezegd lijkt het D66 niet verstandig om dit positieve rekenresultaat nu uit te geven, we moeten ons nog niet rijk rekenen. D66 heeft wel, zoals ongetwijfeld alle partijen, een wensenlijstje voor de toekomst. Vergroenen en herinrichten van het autoluwe gedeelte in de binnenstad, de kansenongelijkheid tegen gaan, geld vrij maken voor het bestrijden van zwerfafval, en zo kan ik nog wel even door gaan.

Maar bovenaan staat wat ons betreft het ontwikkelen van voorzieningen in de nieuw te bouwen wijken. En deze zal ik voor u toelichten. De komende jaren moeten we bouwen, bouwen en nog eens bouwen. In de dorpen en in de stad, inbreiding en uitbreiding, traditioneel en onconventioneel. Maar vooral duurzaam, de fractie komt na de zomer met een initiatiefvoorstel. We moeten bouwen voor de Friezen en de niet-Friezen. En ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om afstand te nemen van de term verdunning die in de Provinciale Staten gebruikt werd vorige week.

Als we iets goeds overhouden van deze corona crisis is dat het thuiswerken, naast het niet meer zoenen tijdens de nieuwjaarsreceptie (ik ben van harte bereid om met een motie te komen indienen als daar behoefte aan is). Maar goed, thuiswerken. Met het tekort op de huidige woningmarkt is het steeds aantrekkelijker om in de randstad te werken en in Friesland te wonen.

Terug naar het bouwen. Alleen bouwen is niet genoeg, er horen ook volwaardige voorzieningen bij nieuwe wijken. Ontmoetingsplaatsen als een buurthuis of een horecavoorziening, een speeltuin en we willen ook dat bewoners gestimuleerd worden om te bewegen en dus goede sportvoorzieningen faciliteren. Ik woon zelf in een een nieuwbouwwijk(je), en al twee jaar ligt er een strook gras tussen de huizen waar een parkje en speeltuin zal worden aangelegd. Dit gebeurt echter pas als het hele gebied is heringericht en is afgebouwd. Zonde, wat D66 betreft mag het college hier ook op sturen richting ontwikkelaars om per fase ook het bijbehorende openbare gebied her in te richten. Kan de wethouder ook nog aangeven waarom dit niet gebeurt? En is hij bereid daar bij ontwikkelaars op aan te dringen? Bij inbreiding zijn er nog speelgelegenheden in de nabije omgeving, terwijl in hele nieuwbouwwijken er verder niets is.

Voorzitter, we bouwen voor mensen. En een van de strategische doelen in de jaarstukken is de investering in human capital. Er staat dat er geïnvesteerd wordt in het academisch klimaat. Maar is de wethouder het met ons eens dat het human capital ook onze mbo’ers zijn? Want we hebben niets aan hoogleraren op onze university campus als we geen bevlogen MBO’ers hebben om op hun kinderen te passen op het kinderdagverblijf.

Tot slot ons wensenlijstje. Voor nu hebben wij maar 1 wens. Een van de dingen die gesneuveld zijn bij de vorige bezuinigingsronde is de aanleg van twee extra sportvelden in Middelsee. Dit is wel de ambitie geweest van dit college om deze aan te leggen. Het volledige complex zou in de eerste fase moeten bestaan uit drie velden inclusief kleedkamers, dit om de ruim 3000 huishoudens daar van dienst te kunnen zijn. D66 komt dan ook met een motie om het college te verzoeken uit te zoeken voor de begroting of het mogelijk is om deze velden met incidenteel geld te financieren.