Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juli 2019

Behandeling van de Jaarstukken 2018

Voorzitter,

De behandeling van de jaarstukken komen altijd op een bijzonder moment. Voor de pauze bespraken we de voorjaarsbrief, en we kunnen ons ook vinden in de woorden van de PvdA dat deze behandeling gelijktijdig zou kunnen.

Maar we zijn inmiddels halverwege 2019 en kijken terug op 2018. En dat terwijl er het afgelopen half jaar al zoveel gebeurd is. Het aangekondigde afscheid van onze burgemeester, de zoektocht naar zijn opvolger is daar een voorbeeld van. Maar ook de talloze bezoeken die de raad dit eerste halfjaar heeft afgelegd, de een beter bezocht dan de ander. Gecompliceerde dossiers houden ons bezig, over WMO en WTC moeten we voor het reces nog een beslissing nemen. En toch wordt ons nu nog gevraagd te reflecteren op 2018. Het eerste jaar dat D66 deeluitmaakt van dit college. En het Culturele Hoofdstad jaar, wat een succes. Maar de uitdaging blijft om dit succes vast te houden richting 2028.

Een van de instellingen die geprofiteerd heeft van LF2018 is het Historisch centrum Leeuwarden. Er was een record aantal activiteiten en bezoekers en het aantal stadswandelingen is verdriedubbeld. We hopen dat het college hier in blijft investeren, en dat het voordeel van 33.000 euro direct teruggaat naar het HCL om hun programma verder uit te breiden. Eerste vraag college, is dat ook zo?

Het college antwoordde dat dat niet het geval was, en daarom dienden wij deze motie in. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.

Klik hier voor de motie.

Vanwege prioritering inzet van uren voor wettelijke taken en het procesvoorstel voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten in de nieuwe gebieden van Leeuwarden, is de Erfgoedagenda nog niet verder uitgewerkt in 2018. De fractie van D66 vindt dat jammer. Het afgelopen jaar zijn er een aantal incidenten geweest met cultureel Erfgoed in onze gemeente, zoals de bomenrij in Stiens en de Buma-State in de Zuidlanden. Dat toont aan dat er voortvarend aan een uitgebreide erfgoednota, inclusief duurzaamheidsparagraaf, gewerkt zal moeten worden. Wij dienen dan ook een motie in op dit punt.

Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. 

Klik hier voor de motie.

We zijn ook trots, trots op onder andere de doorontwikkeling van de IKC’s in 2018, waardoor we binnen onze gemeente al 19 IKC’s hebben. Nog tien zijn er in ontwikkeling. Helaas zijn niet alle berichten even positief. Zo was IKC Wiarda te Goutum in het nieuws met betrekking tot de onderwijscapaciteit. Onze fractie vind het huidige vlekkenplan met betrekking tot onderwijshuisvesting te verouderd en vrijwel alle plannen uit dit plan zijn al in gang gezet. We weten dat het college werkt een aan nieuwe integraal onderwijshuisvestingsplan, maar kregen berichten dat dit plan pas in 2021 klaar zou zijn. Dit vindt D66 als onderwijspartij te laat. Daarom willen we de wethouder om een toezegging vragen dat dit plan al in 2020 aan de raad voorgelegd kan worden en zo snel mogelijk in werking kan treden.

De wethouder vindt dit ook belangrijk en kon ons deze toezegging geven. 

Ook op het gebied van laaggeletterdheid zijn er nog flinke stappen te zetten. In de jaarstukken wordt heel kort uiteengezet wat het college wil op dit gebied. Oa Educatie op Locatie. Dit is voor onze fractie niet ambitieus genoeg, ook omdat het aanvalsplan van 2016 nog niet voldoende geëvalueerd is en de recente cijfers zorgwekkend zijn. D66 heeft de ambitie dat in 2025 iedereen kan lezen en schrijven. Digitale geletterdheid verdient hierbij ook de aandacht en daarom dienen we een motie in op dit punt.

Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.

Klik hier voor de motie.

Dan veiligheid,

In de cijfers omtrent de meldingen overlast door verwarde personen is te zien dat vanaf de periode mei- augustus er een duidelijke stijging is ten opzichte van de zelfde periode het jaar ervoor 347 in 2017 om 530 in 2018. In de jaarstukken wordt gesproken over een aantal pilots waarvan de resultaten bemoedigend zijn, maar dan zou er eerder verwachten worden dat de cijfers naar beneden zouden gaan. Als laatste is er geen verklaring of mogelijke oorzaak van deze stijging te lezen. Een aantal vragen:

  1. Wat is er concreet veranderd ten aanzien van 2017?
  2. Is er al meer duidelijkheid over de uitkomsten van de pilots welke nu lopen?
  3. Waar komt de stijging onder ouderen vandaan?
  4. Is er ook specifiek beleid gericht op verwarde ouderen?

Na het reces zal de fractie bovenstaand onderwerp opnieuw agenderen in de gemeenteraad.

Voorzitter,

In de LC van 8 juni stond een hoopvol bericht dat de parkeergarages een exploitatie overschot hebben in zowel 2017 als 2018. Een potje waar wij, en waarschijnlijk meerdere fracties met ons, wel een bestemming voor hebben. Dhr Stellingwerf refereerde er zojuist aan in zijn bijdrage. Wij zijn voornemens een motie in te dienen, om te onderzoeken of de parkeertarieven op zondag omlaag kunnen om de koopzondag een boost te geven.

Tot zover.

Deze motie hebben we aangehouden. We willen het onderwerp ‘parkeren in de binnenstad’ graag na het zomerreces uitgebreid bespreken.