Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 november 2018

Begroting 2019

Op woensdag 7 november werd in de gemeenteraad de begroting 2019 besproken. Traditiegetrouw hielden de fractievoorzitters de Algemene Beschouwingen. De volledige tekst van de Algemene Beschouwingen van Julie Bruijnincx vindt u hier.

Met 11 fracties in de raad en in totaal 27 moties is tegen middernacht besloten dat de vergadering op maandag 12 november zou worden voortgezet. Na ruim drie uur vergaderen waren we nog niet eens toe gekomen aan de reactie van het college op al deze moties.

Tijdens de de behandeling diende de fractie van D66 drie moties in; de eerste over het verhogen van de vaccinatiegraad, de tweede over het oprichten van een Sportraad en tot slot een motie ‘Preventie groepsgerelateerde drugshandel’. Alledrie de moties zijn aangenomen!

 

 

Algemene Beschouwingen begroting 2019

 

Stel je eens voor, je gaat met het vliegtuig op vakantie. Je pakt je koffer, gaat naar het vliegveld en onderweg bekijk je op YouTube een instructievideo over de werking van een Boeing. Je leest nog een column, scrollt wat door een Facebookgroep van piloten en bekijkt in welk type vliegtuig je straks moet plaatsnemen.

 

Bij het betreden van het vliegtuig ga je naar de piloot en zeg je; ‘Neem maar een dagje vrij, ik heb me zojuist goed ingelezen en vind dat ik dit vliegtuig wel veilig kan besturen. Ik durf het aan om de verantwoordelijkheid voor alle passagiers op mij te nemen.’

 

Ik weet zeker dat iedereen je voor gek verklaart. Toch gebeurt ditzelfde met vaccineren.

 

De vaccinatiegraad in Nederland daalt al jaren achtereen. Niet omdat mensen vanuit religieuze overtuiging beslissen niet te vaccineren, deze groep vormt maar 20% procent van de vaccinatieweigeraars, maar omdat er een groeiende groep sceptici is die geen vertrouwen heeft in kinderartsen en overheidsinstanties, ondanks dat zij er jaren voor geleerd hebben. Deze sceptici lezen op internet verhalen en nemen dat klakkeloos aan als waarheid.

 

Het is een beweging die tekenend is voor een zorgelijke algehele maatschappelijke ontwikkeling. Het vertrouwen in de overheid neemt af, het geweld tegen vertegenwoordigers van deze overheid neemt toe en de inwoners verwachten dat de overheid functioneert als BOL.com. Vandaag besteld, morgen in huis.

 

Deze ontwikkeling zorgt er wel voor dat er een andere opstelling van de overheid verwacht wordt. Zet tegenover de ongefundeerde angstgevoelens die het internet overheersen redelijkheid. Luister naar mensen, maar laten wij ons, raad en college, niet gek maken. Controleer de betrouwbaarheid van bronnen en denk na over een passende reactie.

 

In het verlengde hiervan dienen wij twee moties in;

 

De eerste, ‘Verhogen vaccinatiegraad’. (Link) Per 1 januari 2019 verschuift de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma van het Rijk naar de gemeente.

 

We verzoeken dan ook het college;

 

  • zich maximaal in te spannen om de vaccinatiegraad in de gemeente Leeuwarden terug te brengen op het oude niveau van minimaal 95%.
  • Hiertoe, samen met de ketenpartners, een plan van aanpak op te stellen en dit voor 1 juni 2019 aan de raad voor te leggen.

 

Daarnaast hebben wij vanuit sportverenigingen en andere betrokkenen uit het sportveld begrepen dat er behoefte is om de communicatie met de gemeente en BV Sport te verbeteren. Na de herindeling is onze gemeente nog verder uitgebreide met sportverenigingen en beweeginitiatieven. Elk met hun eigen belangen en sportcultuur. Bij deze tweede motie ‘Oprichten Sportraad’ (link);

 

Verzoeken we het college om;

 

  • In 2019 over te gaan tot het oprichten van een Sportraad voor de gemeente Leeuwarden.
  • Een eenmalig budget van 2500 euro voor een proef voor een Sportraad van 1 jaar in 2019 te dekken vanuit het ISI.
  • Eind 2019 deze proefperiode te evalueren en bij een positieve evaluatie deze Sportraad voor 2020 en verder structureel in de begroting sport op te nemen.

 

Voorzitter, deze begroting is een financiële uitwerking van het collegeprogramma ‘De kracht van samen’. D66 is blij dat het college er in geslaagd is om een gezonde financiële positie van de gemeente te borgen. Niet zonder pijn, het gaat om aanzienlijke maatregelen.

De oplopende tekorten in het sociaal domein lijken onder controle, de meerjarenbegroting laat een structureel begrotingsoverschot zien in de laatste jaarschijf en de Algemene Reserve blijft boven de 10 miljoen.

 

Tijdens het debat over het collegeprogramma, eerder dit jaar, heb ik het college een behouden vaart gewenst. We wisten dat het met de financiële uitdagingen op onder andere het sociaal domein en het complexe WTC/Cambuur dossier een lastig jaar zou worden. En toen kwam daar vorige week het bericht vanuit Den Haag. Bijna 21 miljoen compensatie uit de stroppenpot voor 2016 en 2017. Eindelijk de erkenning dat Leeuwarden te weinig budget had om haar wettelijke taken uit te voeren. Wat D66 betreft gebruiken we dit geld om het weerstandsvermogen van de gemeente te verhogen. Deze extra middelen zijn mooi, maar we zijn er nog niet. Zodra het bedrag definitief is vastgesteld eind november gaan wij graag in gesprek met het college over de exacte besteding.

 

Tijdens deze begrotingsbehandeling dient de fractie van D66 in totaal drie moties in. Twee daarvan heb ik zojuist toegelicht. De derde; ‘Preventie groepsgerelateerde drugsoverlast’ (link) komt voort uit een motie uit 2014. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen door de toenmalige gemeenteraad. Om tot een succesvol Tweesporenbeleid te komen moeten we niet alleen investeren in repressieve maatregelen, maar ook langdurig in preventieve maatregelen.

 

Wij verzoeken het college dan ook om:

 

  • om bij het opstellen van de begroting 2020 ruimte te zoeken voor de structurele financiering van 120.000 euro voor de preventieve aanpak van groepsgerelateerde drugshandel.
  • Samen met de ketenpartners te controleren of het uitvoeringsplan nog actueel is, en daar waar nodig het aan te passen en te actualiseren. Aan dat uitvoeringsplan tevens SMART geformuleerde doelstellingen toe te voegen zodat naar 5 jaar geëvalueerd kan worden of de aanpak succesvol is.
  • Het herziene uitvoeringsplan voor 1 oktober 2019 aan de raad voor te leggen.

 

Tot zover, voorzitter.

 

Julie Bruijnincx