Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 mei 2017

Liveblog 29 mei 2017: vrije sluitingstijden, stichting Proloog en bedenkingen

Vrije sluitingstijden horeca

Voor D66 het belangrijkste onderwerp van het Politieke Podium van vandaag.

Al op 30 november 2015 heeft D66 een motie ingediend om de mogelijkheid van vrije sluitingstijden te onderzoeken. Al meer dan een jaar wordt er binnen en buiten de gemeenteraad veel gesproken over het nieuwe horecabeleid. De inzet van D66 is daarbij altijd geweest dat we tot een beleid willen komen dat de steun en het vertrouwen heeft van de gemeente (bewoners), de ondernemers en het uitgaanspubliek.

Vrije sluitingstijden zorgen voor spreiding van het uitgaanspubliek, het is aantrekkelijk voor het stappubliek en de omzet in de horeca gaat omhoog, wat weer goed is voor de werkgelegenheid.

Daarom diende D66 29 mei 2017 samen met Pal/GroenLinks, Verenigd Links en de VVD de volgende motie in:

Om de ontheffing sluitingstijden niet alleen toe te staan voor ondernemers in horecagebied 1 maar ook in gebied 2. Dit is in lijn van ongelimiteerde passage in de gewijzigde APV onder artikel 2:29 lid 7 van de 4e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 • “Een ontheffing zal worden verstrekt als de ondernemer geen overlast historie heeft en laat zien er alles aan te doen om de overlast te beperken door o.a. een gecertificeerde beveiliger in dienst te nemen”;
 • Dit beleid na 2018 te evalueren en de uitkomsten aan de gemeenteraad voor te leggen.

D66 licht de motie toe en daarna wordt erover gedebatteerd en gestemd. D66 is voor vrije sluitingstijden in de horeca, maar snapt de problemen waar de burgemeester, politie en handhaving tegenaan lopen en wil daar ook rekening mee houden, daarom dienen we geen motie in voor totale vrijlating van de sluitingstijden, maar kiezen we voor een correctie op het collegevoorstel. Gelijktrekking van horecagebied 1 en 2, zodat de ontheffing voor sluitingstijden in beide gebieden is toegestaan. D66 ziet weinig verschil tussen deze 2 gebieden.

Helaas is de motie, met 13 voor en 20 tegen stemmen niet aangenomen door de gemeenteraad.


Benoeming voorzitter Raad van Toezicht Stichting Proloog

We zijn ontzettend blij met de benoeming van de heer A. Alberts als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Proloog. Voor D66 moet de nieuwe voorzitter van een zwaar kaliber zijn, verstand van zaken hebben als het om onderwijs gaat, kunnen anticiperen op een veranderende samenleving en de gevolgen van digitalisering en robotisering kunnen vertalen naar onderwijsbeleid en moet moeiteloos kunnen  opereren tussen alle verschillende stakeholders. Het gaat om de kwaliteit van het openbaar onderwijs in de gemeente Leeuwarden. Voor D66 is onderwijs van het allergrootste belang in het leven, het is de springplank naar de toekomst.

Proloog is de overkoepelende stichting voor het openbaar onderwijs in de gemeente Leeuwarden. In 2013 zat Proloog in zwaar weer, het had te kampen met grote financiële tekorten en ernstige liquiditeitsproblemen. In april 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met een Raad van Toezicht.

De taken van de Raad van Toezicht zijn: het vaststellen van het strategisch beleidsplan, toezicht houden op beleid en uitvoering en gevraagd en ongevraagd advies geven aan het College van Bestuur.

Belangrijke zaken waar de Raad van Toezicht zich over moet buigen zijn:

 • de gemeentelijke herindeling van 2018, mogelijke fusies en financiële gevolgen;
 • terugdringen van het ziekteverzuim dat boven het landelijke en Friese gemiddelde ligt;
 • verder vormgeven van Intergrale Kindcentra (IKC)
 • demografische ontwikkeling, krimp en balans tussen grote en kleine scholen;
 • het vastgoed, de leegstand van de gebouwen (20%) en het buitenonderhoud.

Proloog in cijfers:

 • 23 scholen, 14 in de stad en 9 in de dorpen
 • ongeveer 3700 leerlingen
 • ongeveer 300 medewerkers
 • budget van 23 miljoen, 90% gefinancierd door het ministerie van OCW, afhankelijk van leerlingaantal
 • uitgaven: 80% personele lasten, 10% huisvestingslasten en 10% overige lasten
 • ziekteverzuim in 2016 ruim 8% en daarmee boven het Friese en landelijke gemiddelde
 • De directieraad bestaat uit de directeuren van de 23 scholen
 • Proloog heeft een éénhoofdig college van bestuur, sinds eind 2013 is dat de heer A. Helder

Verklaringen van geen bedenking

Vanavond worden er 4 Verklaringen van Geen Bedenkingen voorgelegd aan de raad. D66 is ontzettend blij met alle initiatieven c.q. ondernemersgeest die hier in de gemeente Leeuwarden opgepakt worden. We zien de stad alleen maar mooier worden.

In Leeuwarden voor het oprichten van 13 woningen aan de Jelsumerstraat en de Humilitasstraat (voormalig rouwcentrum) en het realiseren van een vierde woonlaag met vijf appartementen op het Noordvliet 427 t/m 439 te Leeuwarden.

In Warten aan de Midsbuorren 42 gaat het om de verbouw van een voormalig agrarisch bedrijf tot studie- en congrescentrum en het realiseren van kassen en aanlegmogelijkheden.

Tot slot Grou, daar gaat het om het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van vijf woningen (twee 2- onder-1 kap woningen en één vrijstaande woning) en vijf bijbehorende garages aan de Parkleane.

Alle 4 zijn zonder probleem afgehamerd.

 

Bron foto: gemeente Leeuwarden