Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 mei 2017

Liveblog 22 mei 2017: Omrin, gemeenteraadsverkiezingen en het buitengebied zuid

Hieronder volgt een verslag van de forumbijeenkomst van de gemeenteraad op 22 mei. Democratie, representativiteit en legitimiteit zijn voor D66 kernbegrippen. Bij drie onderwerpen die op de agenda stonden speelden deze begrippen een belangrijke rol. Om te beginnen met de vraag moet de gemeente een opkomstbevorderende campagne voeren? Het tweede punt waar dit speelt is bij ons afvalverwerkingsbedrijf Omrin. De vraag die hier aan de orde is, is of het bedrijf niet in een soort bestuurlijk niemandsland opereert. En tot slot de ontwikkeling van het buitengebied zuid, grof gezegd het oude Boarnsterhim; hoe zorgt de gemeente ervoor dat de stem van alle betrokkenen even zwaar weegt bij het ontwikkelen van een omgevingsvisie?

 

De avond begint met het plan van aanpak voor de opkomstbevorderende campagne gemeenteraadsverkiezingen 22 november 2017. D66 vindt dat de gemeente een heel mooi plan heeft opgesteld om de herindelingsverkiezingen onder de aandacht te brengen van de Leeuwarder bevolking. Uit onderzoek blijkt dat de opkomst bij herindelingsverkiezingen 10% lager ligt dan bij de reguliere gemeenteraadsverkiezingen. Dat hoeft in principe geen probleem te zijn als de niet-stemmers gelijkelijk verdeeld zijn over de verschillende bevolkingsgroepen. Dat is helaas niet het geval, want in de praktijk blijkt dat het met name jongeren zijn, mensen die voor de eerste keer mogen stemmen de gang naar het stemloket niet maken. In het plan van de gemeente staan veel ideeën en concrete plannen om de mensen te bewegen naar de stembus te gaan. Alleen onze campagneleider, Dirk-Jan Kimsma heeft de moeite genomen om in te spreken op het forum en zijn plan om de opkomst onder jongeren te bevorderen uit de doeken te doen. Een stembureau op een ludieke plaats om de opkomst in het algemeen te bevorderen, zoals boven in de Achmea toren, met uitzicht over de nieuwe gemeentegrenzen is één van de voorstellen die de gemeente doet. Maar, ons voorstel om jongeren de ruimte te bieden om allerlei activiteiten en evenementen te organiseren in aanloop naar de verkiezingen met als afsluiting een stemfeest en een nachtelijk stembureau, wordt door de burgemeester snel getorpedeerd. Jammer, vindt D66, want stemmen is een feestje en een uitstekende manier om de democratie te vieren. De burgemeester deed een oproep aan alle inwoners om met ludieke plannen en simpele ideetjes te komen die de opkomst kunnen bevorderen.

 

Een ander onderdeel van de avond ging over het afvalverwerkingsbedrijf Omrin. Omrin is een Friese afvalverwerker waar 24 Friese gemeenten aandelen in hebben. Afhankelijk van het percentage aandelen dat je als gemeente hebt, heb je zeggenschap over het bedrijf. De laatste jaren zijn er diverse niet-Friese gemeenten die aandelen hebben in Omrin, daarmee dreigt Omrin haar Friese identiteit te verliezen en wordt de zeggenschap van de eerste deelnemers, zoals Leeuwarden minder. Dreigt Omrin in een bestuurlijk niemandsland terecht te komen? Omrin licht toe dat bij de laatste aandeelhoudersvergadering dit aan de orde is geweest en dat daar is besloten dat Omrin voor 2/3 in Friese handen moet zijn en dat gemeenten buiten Friesland slechts 1/3 deel van de aandelen in het bezit mogen hebben. Daarmee is wat betreft de gemeente Leeuwarden de zeggenschap binnen Omrin gewaarborgd. De wethouder gaf wel aan dat door alle verschuivingen in de aandelenpakketten het bezit van Leeuwarden is gedaald van iets meer dan 14% naar 10%. Dat lijkt niet veel, maar in de praktijk blijkt dat Leeuwarden eerst over een 1/7 deel van de taart iets te zeggen had en nu nog maar over een 1/10 deel. Hilde Tjeerdema vraagt aan wethouder Feitsma of hij geen actieve informatieplicht heeft om de raad hiervan op de hoogte te stellen. Zijn antwoord in dezen: “nee, wij opereren binnen de kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld en de laatste jaren hebben zaken als circulaire economie, afvalverwerking regelmatig op de raadsagenda gestaan. In dit geval hebben we geen actieve informatieplicht, maar het was wel zo netjes geweest als ik de raad had geïnformeerd.” Op de tweede vraag van Hilde Tjeerdema is geen antwoord gekomen. Zijn er schurende belangen tussen de Friese deelnemers en de deelnemende niet Friese-gemeenten? Deze gemeenten hebben een aandeel in een bedrijf met Friese wortels, maar bij hen gaat het primair om de oplossing van hun afvalprobleem en niet om Omrin als duurzame werkgever in de regio. Welke garantie heb je dat zij hun restafval aan zullen bieden aan Omrin en niet (bijvoorbeeld) met Chinese zakenpartners in zee gaan?

 

D66 is onder de indruk de ontwikkeling die Omrin doormaakt. Er wordt aangegeven dat Omrin een passie heeft voor kringloop in de breedste zin van het woord. Hergebruik van goederen in de kringloopwinkel Estafette, afval als grondstof voor nieuwe producten en het bedrijf heeft de ambitie om het restafval dat naar de verbrandingsoven gaat nog verder terug te dringen.

 

In een ander blog wil D66 graag meer vertellen over de passie, missie en visie van Omrin voor een volledige kringloop-economie. Het ideaal van Omrin om zo veel mogelijk afval her te gebruiken komt overeen met onze idealen. We zijn er als D66 Leeuwarden trots op om dit bedrijf binnen onze gemeente te hebben.

 

Tot slot de aanpak van het buitengebied Zuid. Ook hier weer zegt D66 prachtige plannen om gezamenlijk tot ideeën te komen hoe dit buitengebied verder ontwikkeld moet worden. De gemeente gaat bijeenkomsten organiseren om alle ideeën en meningen van betrokkenen te verzamelen. Dat vindt D66 uiteraard een uitstekend plan van aanpak, in gesprek gaan met je inwoners, luisteren naar de betrokkenen is iets wat voor onze partij van het allergrootste belang is. Niet voor niets zie je ons regelmatig op straat om met de mensen in gesprek te gaan, zie je ons regelmatig langs de deuren gaan in dorpen en wijken met de vraag ‘wat gaat volgens jou goed in je dorp/ wijk en wat kan beter’? In dit geval heeft D66 een drietal zorgen die ook weer te maken hebben met legitimiteit en representativiteit van de lokale democratie.

 

  1. Voor deze nieuwe economische ontwikkeling is diversiteit en beleving van landschap en herstel van biodiversiteit een belangrijke succesfactor en daarmee zouden ze een grotere plek moeten krijgen. Tevens zou het omgevingsplan planmatige reeds kunnen voorzien in significante uitbreiding van natuurlijke wandel- en fietsinfrastructuur door de weilanden. Dit is de opdracht van onze raad aan het college zoals geformuleerd in een motie die november 2016 is aangenomen. In dit startdocument zien we er weinig van terug.
  2. Over de manier waarop de gemeente informatie en ideeën van belangenorganisaties boven tafel wil krijgen hebben we een paar kanttekeningen. Bij grote bijeenkomsten pleit D66 voor een professionele gespreksleider/voorzitter, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om het woord te nemen en te voeren. De keukentafelgesprekken die met inwoners gevoerd gaan worden vindt D66 interessant, maar als de adressen willekeurig worden geselecteerd dan rijst bij ons de vraag of dit wel zal leiden tot een representatief beeld. Welke stem weeg je op welke manier?
  3. Als laatste nog iets over de planning. De besluitvorming over het op te stellen kaderdocument moet in oktober/november 2017 plaatsvinden. Op 22 november zijn er ook verkiezingen en D66 vindt dat de kiezers er recht op hebben te weten welke visie de verschillende partijen hebben als het gaat om de ontwikkeling van het buitengebied. Door de gemeentelijke herindelingen verandert Leeuwarden echt van een stadsgemeente in een gemeente met de stad als kern met veel buitengebied om haar heen. D66 ziet het als een plicht van de gemeente om er voor te zorgen dat inwoners goed geïnformeerd worden over plannen voor hun leefomgeving.

 

Zo houdt de D66 fractie van Leeuwarden voor jullie de vinger aan de pols van de lokale democratie. Voelen de verschillende groepen zich wel vertegenwoordigd in de raad? Blijven we wel genoeg zeggenschap houden over bedrijven waar we als gemeente aandelen in hebben?  Is ieders stem wel evenveel waard zodat bewoners zelf mee mogen denken over de ontwikkeling van hun leefomgeving?

 

wordt vervolgd!