Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 mei 2017

Liveblog 12 mei 2017: #Kringlooplandbouw

Yes, we can!! Ja, wy kin’t !!

Drie ondernemers in de landbouw tonen ons aan dat het kan, kringlooplandbouw in Fryslân. Marktgericht, rendabel, gezonde bodem en wars van landschapspijn. Prachtig! Tijdens een bezoek van D66 Leeuwarden, met Sietse Schukking, Bea Bijlsma, Marlise Vroom en Jaap Oosterwijk, samen met de kort geleden door landelijk D66 opgerichte “werkgroep landbouw” en het Tweede Kamerlid (die  de portefeuille landbouw met enthousiaste deskundigheid vult) Tjeerd de Groot. Ook de afdelingen Franeker, Súdwest en Heerenveen waren deskundig vertegenwoordigd.

Bij de jonge boer Jaring Brunia op Flansum te Raerd weiden de koeien bijna het hele jaar op kruidig gras dat op een rijke bodem groeit en fluiten de “skries en ljip” (grutto en kievit) in zijn plas-dras hectares. Geen kunstmest, geen krachtvoer, inseminatie als de natuur daar het gunstigste voor is en dan ook nog geld verdienen, het kan!; bij Michel Pauluis in Sibrandabuorren oogsten de dorpsbewoners zelf hun groente van de voedzame grond en waar ook de kringloop rond is;  bij Buurvrouw Durkje, een zelfzuivelende consumentgerichte boerin met een merk dat smaakt.  9 koeien die melk, karnemelk, kaas, yoghurt, vla en boter voor Buurfrou Durkje produceren waarbij de literprijs per liter melk ver boven euro ligt. En haar klant is koning.

Alle drie de ondernemers lopen tegen veel regels aan die de circulaire voedselproductie eerder frustreren dan bevorderen, terwijl we allemaal af willen van de schrale grond, het ééntonige raaigrasland en de landschapspijn die dat oplevert, waar geen “skries” (grutto)meer fluit. We willen een land dat klimaat verstorende broeikasgassen onder controle heeft. En we vinden het ook van essentieel belang dat het werk van de boer voor hem zelf rendeert.

Aan ons, de politiek,  de opdracht  die regels goed te schouwen, of dat niet anders kan, b.v. bij huidige bestemmingsplannen en de nieuwe omgevingswet die er voor de gemeente aan staat te komen, maar ook provinciale, rijks en Europese regels. We zullen de verhalen die er zijn bij elkaar  moeten brengen opdat de landbouwsector weer tot grote hoogten kan stijgen.  Deze boeren met liefde voor het vak en passie om te ondernemen, klantgericht en klimaatgericht, verdienen dat.