Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 maart 2014

Reactie D66 bespreken programmabegroting 2014

Voorzitter,

Vandaag haalde de hoogleraar economie Arnold Heertje vernietigend uit naar de PVDA: ‘Domheid en arrogantie hebben de Partij van de Arbeid genekt’ aldus Heertje. Deze uitspraak laat ik vooral voor zijn rekening. Maar de strekking van het stuk is dat de PVDA en in haar kielzoog een reeks aan het partijkader verbonden gezagsdragers in de managementlagen van zorginstellingen, corporaties en grootschalige onderwijsinstellingen zich heeft vervreemd van patiënten, huurders, leerlingen, de lagere inkomens. Tegelijkertijd hebben bestuurders op grote schaal winkelcentra, parkeergarages, gebouwd, verbouwd en aangekocht zonder oog voor de dynamiek van wereldwijde economie of de crisis. Dit hebben zij gedaan ook zonder na te denken over de kosten voor de kiezer, zoals extra belastingen, of het onttrekken van middelen voor culturele voorzieningen.

Voorzitter, toen ik dit opinie stuk las van Arnold Heertje kon ik het niet helpen, ik moest wel heel erg aan Leeuwarden denken…

Ik zal u uitleggen waarom – Ik moest een beetje aan Leeuwarden denken want: wie zit er precies te wachten op de aankoop van de Blokhuispoort en al de onderhoudskosten die daarmee gepaard gaan? Wil de kiezer het, hebben we het nodig? Is het financieel verantwoord om zoveel incidentele investeringen te doen – waarvan je weet dat dit ten laste zal komen van de ons allen, de komende 20, 30 jaar? En wat moeten we ervoor laten: minder middelen voor culturele voorzieningen; 30 % bezuinigen op de bibliotheek. Bezuinigingen op sport.

Volgens onze fractie staat de gemeente de komende jaren voor de volgende drie uitdagingen:

– Het veranderen in een dienstbare overheid, zonder arrogantie van de macht, met de vanzelfsprekendheid dat burgers meedenken en meewerken aan de samenleving. In dit kader vragen wij het college om bij bezuinigingen op de organisatie, en veranderingen in de organisatie duidelijk aan te geven wat de maatschappelijke consequenties zijn hiervan. Waar veranderen de kerntaken van de overheid? Wij vinden dan ook dat de gestapelde voorstellen op dit moment geen enkel zicht biedt op die consequenties. We weten niet waar we mee instemmen, dus hier staan we op deze manier ook niet achter.

– Een andere uitdaging is de gemeente klaarmaken voor de drie decentralisaties: daarbij staan voor de D66 fractie twee zaken voorop: de overheid moet durven veranderen, en instellingen die zorg leveren, jeugdzorg, jeugdbescherming en begeleiding e.d., die instellingen hebben natuurlijk tijd nodig om te veranderen – maar het is aan ons, als raad om daar koers aan te geven. Omvormen – maar waar naar toe?
Tweede uitdaging die wij om die reden dan ook omschrijven is dat dit binnen de financiële kaders van het domein van de 3D’s gebeurt. Dit dwingt tot keuzes. D66 betreurt het om die reden dat het college daar nu al vanaf wil wijken om een positief rekenresultaat 2013 te besteden aan voorgenomen investeringen mbt 3D’s en in het bijzonder eerstelijns welzijnsorganisaties. De FNP zal hier nog op terug komen.

– Het in stand houden van voorzieningen die bijdragen aan de eigen kracht van mensen, D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen en geeft daarom prioriteit aan investeringen op het gebied van onderwijs en ontwikkeling. Wij vinden de aangekondigde bezuiniging op de bibliotheken, bijna 30% van het budget onverantwoord. De invulling, en met name het gedwongen sluiten van wijkvestigingen leidt tot kapitaalvernietiging, niet alleen in financiële zin, maar het is ook in-materiele kapitaalvernietiging, ten minste zolang er geen alternatief en geen geld voor alternatieve routes is. Hierom dienen wij twee moties in. De eerste betreft een aanvalsplan voor laag geletterdheid. De tweede betreft een motie over de bibliotheek, waarmee we het college verzoeken om visie te vormen inzake de bibliotheek, zonder met de botte bijl en zonder dwang te pushen naar de Blokhuispoort met alle mogelijke risico’s van doen.

De komende tijd zullen we veel over de uitwerking van de voorstellen van het college spreken – waarbij wij constructief kritisch zullen kijken wat de rol van de overheid is, wat de kwaliteit daarvan is, de sturing van de raad op de decentralisaties en het in stand houden van voorzieningen die bijdragen aan de eigen kracht van mensen. Dit programma is niet de onze, en zo kon u lezen in de LC dat het op sommige dossiers koorddansen wordt, zoals het Europaplein, Harmoniekwartier en Blokhuispoort. Ik wens u veel evenwicht toe en als de collegepartijen de koorddansers zijn. Laten wij als oppositie de rol van evenwichtsstok en bijsturen waar het mis gaat.

Hilde Tjeerdema,
Fractievoorzitter D66 Leeuwarden

—-

Moties behorend bij deze reactie