Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 juni 2011

Culturele Omvorming schiet tekort – een onderbouwd voorstel

De fracties van VVD, D66, SP en VL doen hierbij een realistisch voorstel om de culturele infrastructuur daadwerkelijk een handje te helpen. De visie van onze partijen is gebaseerd op de beschikbare toekomstvisies van de culturele instellingen zelf, die zich daarbij opstellen als ware culturele ondernemers. Hun diensten zijn van een professioneel hoogstaande kwaliteit en het Leeuwarder college beseft onvoldoende welke prachtige functies zij vervullen.

De bezuiniging van 1 miljoen op cultuur is kennelijk leidend, maar inmiddels wel boterzacht. Er zal, hoe je het ook wendt of keert geld bij moeten, zoals de VVD dat samen met D66 al aangaf tijdens de begrotingsbehandeling in november 2010. Collegepartijen komen er nog steeds niet uit, terwijl een stad als Deventer in samenwerking met de culturele instellingen de bezuinigingen wel heeft gevonden. Daarom pleiten de fracties van VVD, D66, SP en VL voor het verder optimaliseren en doorontwikkelen van het alternatieve plan ‘Kunstplein’, waardoor de frictiekosten (begroot op tweemaal E 660.000,-) aanmerkelijk kunnen dalen. In nauw overleg met de directie van Parnas wordt het alternatieve plan ‘Kunstplein’ nader uitgewerkt. Daarbij wordt uitgegaan van een begroting van ca. E 800.000,- behoudens huisvesting.

Aanvullende externe financiering kan worden gevonden in: ontwikkeling van Commerciele initiatieven, gelden cultuureducatie scholen, inzet rijksbijdragen combinatiefunctionarissen en inzet matchingsgelden provincie. De ontbrekende middelen komen uit de Full Sustainable City budgetten, waarbij duurzame culturele investeringen ook renderend moeten worden.

Onze fracties hebben altijd aangedrongen op een overzicht van de overige financiële consequenties van deze keuze van het college. Dat betekent dat er voor de begroting van 2012 een overzicht komt van de mogelijke samenwerkingsverbanden op basis van al afgeronde onderzoeken voor de gehele culturele infrastructuur (HCL, Bibliotheek, Harmonie, Mercurius en Filmhuis). Daarin worden de culturele functies van de instellingen geïnventariseerd en op basis van goed uitgewerkte scenario’s aan de raadsleden voorgelegd. De fracties van VVD, D66, SP en VL hechten sterk aan een culturele omvorming waarin creatieve en innovatieve keuzes met commerciële instellingen worden gemaakt. Ondanks sommige andere – financiële – problemen in Leeuwarden, verwachten wij dat de gehele gemeenteraad voor een duurzaam behoud van kunst- en cultuureducatie kiest. Voor meer informatie:  Karen Vasbinder (06- 2248 0147) – VVD Leeuwarden
klik hier voor het amendement